Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginė taryba

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Mokslinių tyrimų, eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) ir inovacijų plėtrą strateginiu lygiu koordinuoja Vyriausybės sudaryta Ministro Pirmininko vadovaujama Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginė taryba, kurios sudėtyje yra suinteresuotų ministerijų, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų politikos priemones įgyvendinančių institucijų, mokslo ir studijų institucijų, verslo ir kitų socialinių partnerių atstovų. Taryba funkcionuoja kaip Vyriausybės komisija ir reguliariai renkasi spręsti strateginių klausimų. Taryba yra aukšto lygio diskusijų platforma, kurioje aptariami su mokslo, technologijų ir inovacijų plėtra susiję klausimai, pavyzdžiui, sumani specializacija, integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) perspektyvos, inovacijoms palankios aplinkos kūrimas ir panašiai. Strateginės tarybos personalinė sudėtis tvirtinama Ministro Pirmininko potvarkiu.