I kabinetas (1918-11-11–1918-12-26)

Ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras

Augustinas Voldemaras (tautininkas)

Ministrai

 • Vidaus reikalų ministras Vladas Stašinskas
 • Teisingumo ministras Petras Leonas (santarietis)
 • Prekybos ir pramonės ministras Martynas Yčas
 • Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis (tautininkas)
 • Krašto apsaugos ministras Mykolas Velykis
 • Žydų reikalų ministras be portfelio Jokūbas Vygodskis
 • Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko
 • Švietimo ministerijos valdytojas Jonas Yčas

II kabinetas (1918.12.26 – 1919.03.05)

Ministras pirmininkas

Mykolas Sleževičius (liaudininkas)

Ministrai

 • Užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras (tautininkas)
 • Krašto apsaugos ministras Jonas Vileišis (liaudininkas)
 • Teisingumo ministras Petras Leonas (santarietis) 
 • Finansų ministras Martynas Yčas (tautininkas)
 • Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis (tautininkas)
 • Švietimo ministras Mykolas Biržiška (socialdemokratas)
 • Prekybos ir pramonės ministras Jonas Šimkus
 • Susisiekimo ministerijos valdytojas Jonas Šimoliūnas
 • Maitinimo ir viešųjų darbų ministerijos valdytojas Juozas Paknys (socialdemokratas)
 • Ministras be portfelio Aleksandras Stulginskis (krikščionis demokratas)
 • Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko
 • Žydų reikalų ministras be portfelio Jokūbas Vygodskis

III kabinetas (1919.03.13 – 1919.04.12)

Ministras pirmininkas

Pranas Dovydaitis (krikščionis demokratas)

Ministrai

 • Vidaus reikalų ministras Aleksandras Stulginskis (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Jonas Yčas
 • Teisingumo ministras Liudas Noreika (tautininkas)
 • Krašto apsaugos ministras Antanas Merkys
 • Finansų ministerijos valdytojas Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas)
 • Susisiekimo ministerijos valdytojas Jonas Šimoliūnas

IV kabinetas (1919.04.12 – 1919.10.02)

Ministras pirmininkas

Mykolas Sleževičius (liaudininkas)

Ministrai

 • Užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras (tautininkas)
 • Krašto apsaugos ministras Antanas Merkys
 • Vidaus reikalų ministras Petras Leonas (santarietis)
 • Teisingumo ministras Liudas Noreika (tautininkas)
 • Finansų ministras Jonas Vileišis (liaudininkas)
 • Prekybos ir pramonės ministras Jonas Šimkus
 • Tiekimo ir maitinimo ministras Steponas Kairys (socialdemokratas)
 • Darbo ir socialinės apsaugos ministras Juozas Paknys (socialdemokratas)
 • Finansų ministras Martynas Yčas (tautininkas)
 • Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Aleksandras Stulginskis (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Juozas Tūbelis (tautininkas)
 • Susisiekimo ministras Valdemaras Čarneckis (krikščionis demokratas)
 • Ministras be portfelio Jokūbas Šernas (tautininkas)
 • Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas
 • Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko

V kabinetas (1919.10.7 – 1920.06.15)

Ministras pirmininkas, finansų, prekybos ir pramonės ministras

Ernestas Galvanauskas

Ministrai

 • Užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras (tautininkas)
 • Vidaus reikalų ministras Eliziejus Draugelis (krikščionis demokratas) 
 • Švietimo ministras ir žemės ūkio, valstybės turtų ministerijos valdytojas Juozas Tūbelis (tautininkas)
 • Teisingumo ministras Liudas Noreika (tautininkas)
 • Krašto apsaugos ministerijos valdytojas Pranas Liatukas
 • Susisiekimo ministras Valdemaras Čarneckis (krikščionis demokratas)

VI kabinetas (1920.06.19 – 1922.01.18)

Ministras pirmininkas

Kazys Grinius (liaudininkas)

Ministrai

 • Finansų, prekybos ir pramonės ministras ir einąs susisiekimo ministro pareigas Ernestas Galvanauskas
 • Vidaus reikalų ministras Rapolas Skipitis (santarietis)
 • Užsienio reikalų ministras Juozas Purickis (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Kazimieras Bizauskas (krikščionis demokratas)
 • Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Jonas Aleksa
 • Teisingumo ministras Vincas Karoblis (krikščionis demokratas)
 • Krašto apsaugos ministras Konstantinas Žukas
 • Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas
 • Gudų reikalų ministras be portfelio Dominukas Siemaška

VII kabinetas (1922.02.02 – 1923.11.22)

Ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras nuo 1922.09.29

Ernestas Galvanauskas

Ministrai

 • Finansų, prekybos ir pramonės ministras iki 1922 m. rugpjūčio 21 d. Jonas Dobkevičius
 • Finansų, prekybos ir pramonės ministras nuo 1922 m. rugpjūčio 22 d. Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas) 
 • Vidaus reikalų ministras Kazimieras Oleka (krikščionis demokratas)
 • Užsienio reikalų ministras iki 1922 m. rugsėjo 28 d. Vladas Jurgutis (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Petras Juodakis
 • Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Jonas Aleksa
 • Krašto apsaugos ministras Balys Sližys
 • Teisingumo ministras Vincas Karoblis
 • Susisiekimo ministras Petras Vileišis
 • Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas

VIII kabinetas (1923.11.23 – 1923.06.28)

Ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras, gudų reikalų ministras be portfelio

Ernestas Galvanauskas

Ministrai

 • Finansų, prekybos ir pramonės ministras iki 1922 m. rugpjūčio 21 d. Jonas Dobkevičius 
 • Finansų, prekybos ir pramonės ministras Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas)
 • Vidaus reikalų ministras Kazimieras Oleka (krikščionis demokratas)
 • Užsienio reikalų ministras iki 1922 m. rugsėjo 28 d. Vladas Jurgutis (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Petras Juodakis
 • Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Jonas Aleksa
 • Krašto apsaugos ministras Balys Sližys 
 • Teisingumo ministras Vincas Karoblis 
 • Susisiekimo ministras Benediktas Tamoševičius
 • Žydų reikalų ministras be portfelio Bernardas Fridmanas

IX kabinetas (1923.06.29 – 1924.06.17)

Ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras, einantis gudų reikalų ministras be portfelio pareigas

Ernestas Galvanauskas

 • Teisingumo ministras Antanas Tumėnas (krikščionis demokratas)
 • Krašto apsaugos ministras Balys Sližys
 • Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Leonas Bistras (krikščionis demokratas)
 • Vidaus reikalų ministras Karolis Žalkauskas (liaudininkas)
 • Susisiekimo ministras Tomas Norus-Naruševičius (liaudininkas) 
 • Finansų ministras Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas) 
 • Žydų reikalų ministras be portfelio iki 1924 m. lapkričio 12 d. Zimanas Rozenbaumas

X kabinetas (1924.06.18 - 1925.01.27)

Ministras pirmininkas ir teisingumo ministras

Antanas Tumėnas (krikščionis demokratas)

Ministrai

 • Užsienio reikalų ministras Valdemaras Čarneckis (krikščionis demokratas)
 • Finansų ministras Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas)
 • Krašto apsaugos ministras Teodoras Daukantas
 • Švietimo ministras Leonas Bistras (krikščionis demokratas)
 • Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius (krikščionis demokratas)
 • Vidaus reikalų ministras Karolis Žalkauskas (liaudininkas)
 • Susisiekimo ministras Balys Sližys
 • Vidaus reikalų ministras nuo 1924 m. liepos 8 d. Zigmas Starkus (krikščionis demokratas)

XI kabinetas (1925.02.04 – 1925.09.19)

Ministras pirmininkas ir finansų ministras

Vytautas Petrulis (krikščionis demokratas)

Ministrai

 • Užsienio reikalų ministras Valdemaras Čarneckis (krikščionis demokratas)
 • Vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis (krikščionis demokratas) 
 • Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius (krikščionis demokratas)
 • Švietimo ministras Kazys Jokantas (krikščionis demokratas)
 • Teisingumo ministras Antanas Tumėnas (krikščionis demokratas)
 • Susisiekimo ministras Balys Sližys
 • Krašto apsaugos ministras Teodoras Daukantas 

XII kabinetas (1925.09.25 - 1926.05.31)

Ministras pirmininkas ir krašto apsaugos ministras (nuo 1926 m. balandžio mėn. užsienio reikalų ministras)

Leonas Bistras (krikščionis demokratas)

Ministrai

 • Žemės ūkio ministras kun. Mykolas Krupavičius (krikščionis demokratas) 
 • Švietimo ministras Kazys Jokantas (krikščionis demokratas)
 • Vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis (krikščionis demokratas)
 • Susisiekimo ministras Balys Sližys
 • Teisingumo ministras Vincas Karoblis (ūkininkų sąjungos demokratas)
 • Finansų ministras Petras Karvelis (krikščionis demokratas)
 • Užsienio reikalų ministras prelatas Mečislovas Reinys (krikščionis demokratas); 1926 m. balandžio mėn. išėjo iš vyriausybės ir buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupo koadjutoriumi. Iki naujo Seimo rinkimų Užsienio reikalų ministerijai vadovavo ministras pirmininkas L.Bistras

XIII kabinetas (1926.06.15 – 1926.12.17)

Ministras pirmininkas, teisingumo ministras ir einantis užsienio reikalų ministro pareigas

Mykolas Sleževičius (liaudininkas)

Ministrai

 • Vidaus reikalų ministras Vladas Požela (socialdemokratas) 
 • Krašto apsaugos ministras Juozas Papečkis
 • Finansų ministras Albinas Rimka (liaudininkas)
 • Švietimo ministras Vincas Čepinskis (socialdemokratas)
 • Žemės ūkio ministras Jurgis Krikščiūnas (liaudininkas)
 • Susisiekimo ministerijos valdytojas Benediktas Tomaševičius

XIV kabinetas (1926.12.17 - 1929.09.19)

Ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras

Augustinas Voldemaras (tautininkas)

Ministrai

 • Vidaus reikalų ministras Ignas Musteikis (tautininkas)
 • Finansų ministras Petras Karvelis (krikščionis demokratas)
 • Teisingumo ministras Stasys Šilingas (ūkininkų sąjunga)
 • Krašto apsaugos ministras Antanas Merkys (tautininkas)
 • Švietimo ministras Leonas Bistras (krikščionis demokratas)
 • Žemės ūkio ministras Jonas Aleksa (ūkininkų sąjunga)
 • Susisiekimo ministras Juozas Jankevičius (ūkininkų sąjunga) 

XV kabinetas (1929.09.23 - 1934.06.8)
XVI kabinetas (1934.06.12 - 1935.09.6)
XVII kabinetas (1935.09.6 - 1938.03.24)

Ministras pirmininkas, finansų ministras ir laikinai einantis užsienio reikalų ministro pareigas

Juozas Tūbelis (tautininkas)

Ministrai

 • Vidaus reikalų ministras Ignas Musteikis
 • Žemės ūkio ministras Jonas Aleksa
 • Krašto apsaugos ministras Jonas Variakojis
 • Teisingumo ministras Aleksandras Žilinskas (tautininkas)
 • Susisiekimo ministras Vytautas Vileišis (tautininkas)
 • Švietimo ministras Konstantinas Šakenis (tautininkas)

XVIII kabinetas (1938.03.24 – 1938.12.05)

Ministras pirminikas

Vladas Mironas (tautininkas)

Ministrai

 • Einantis užsienio reikalų ministro pareigas Stasys Lozoraitis
 • Einantis krašto apsaugos ministro pareigas Stasys Raštikis
 • Teisingumo ministras Boleslovas Masiulis (tautininkas)
 • Žemės ūkio ministras Juozas Tūbelis
 • Susisiekimo ministras Jokūbas Stanišauskas (tautininkas)
 • Švietimo ministras Juozas Tonkūnas (tautininkas)
 • Vidaus reikalų ministras Silvestras Leonas
 • Finansų ministras Julius Indrišiūnas (tautininkas)

XIX kabinetas (1938.12.05 – 1939.03.27)

Ministras pirminikas

Vladas Mironas (tautininkas)

Ministrai

 • Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys
 •  Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis
 • Teisingumo ministras Jonas Gudauskis
 • Vidaus reikalų ministras Silvestras Leonas
 • Finansų ministras Julius Indrišiūnas (tautininkas)
 • Žemės ūkio ministras Juozas Skaisgiris
 • Švietimo ministras Juozas Tonkūnas (tautininkas)
 • Susisiekimo ministras Kazys Germanas

XX kabinetas (1939.03.28 – 1939.11.21)

Ministras pirmininkas

Jonas Černius (tautininkas)

Ministrai

 • Ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas (krikščionis demokratas)
 • Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys
 • Vidaus reikalų ministras Kazys Skučas (tautininkas)
 • Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis (tautininkas)
 • Teisingumo ministras Antanas Tamošaitis (valstietis liaudininkas)
 • Finansų ministras Jonas Sutkus (tautininkas)
 • Žemės ūkio ministras Jurgis Krikščiūnas (valstietis liaudininkas)
 • Švietimo ministras Leonas Bistras (krikščionis demokratas)
 • Susisiekimo ministras Kazys Germanas (tautininkas)

XXI kabinetas (1939.11.21 - 1940.06.15)

Ministras pirmininkas

Antanas Merkys (tautininkas)

Ministrai

 • Ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas (krikščionis demokratas)
 • Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys
 • Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis (tautininkas)
 • Teisingumo ministras Antanas Tamošaitis (valstietis liaudininkas)
 • Vidaus reikalų ministras Kazys Skučas (tautininkas) 
 • Finansų ministras Ernestas Galvanauskas
 • Švietimo ministras Kazimieras Jokantas (buvęs krikščionis demokratas) 
 • Žemės ūkio ministras Juozas Audėnas (valstietis liaudininkas) 
 • Susisiekimo ministras Jonas Masiliūnas (krikščionis demokratas)
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-16