Strateginių projektų portfelis

2017 m. Rugsėjo 28 d. Komisija patvirtino strateginių projektų portfelį ir už kiekvieną strateginį projektą atsakingą asmenį (projekto savininką). 

  Strateginis projektas Projekto savininkas Įgyvendinimo data
Aplinkos ministerija
1. Lietuvos teritorijos bendrojo plano parengimas Rėda Brandišauskienė 2020 m. III ketv.
2. 500 daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) kasmet Rėda Brandišauskienė 2020 m. IV ketv.
Energetikos ministerija
3. Paskatų sistemos savivaldybėms dalyvauti gatvių apšvietimo modernizavimo projektuose sukūrimas Vidmantas Macevičius 2023 m. IV ketv.
4. Neefektyvių namų ūkių katilų pakeitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančius išteklius šilumos gamybai Vidmantas Macevičius 2023 m. IV ketv.
5. Energijos suvartojimo reguliavimo prietaisų šilumos vartotojams ir išmanios apskaitos prietaisų vartotojams diegimas Egidijus Purlys 2024 m. I ketv.
6. Papildomos elektros jungties su Švedija tikslingumo vertinimo atlikimas ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, statybų projekto įgyvendinimo pradžia  Egidijus Purlys 2018 m. IV ketv.
7. Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties statybų projekto įgyvendinimas Saulius Bilys 2021 m. IV ketv.
Finansų ministerija
8. Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Darius Sadeckas 2020 m. IVketv.
9. Mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas Daiva Brasiūnaitė Įgyvendinta
10. Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas Darius Sadeckas 2024 m. III ketv.
11. Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą Darius Sadeckas 2020 m. IV ketv.
12. Nacionalinio paslaugų centro įsteigimas Giedrius Rimša 2020 m. I ketv.
Kultūros ministerija
13. Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansinio modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas Gytis Andrulionis 2020 m. IV ketv.
14. Pilietinio-tautinio, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo atnaujinimas ir visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas Egisijus Gailiūnas 2020 m. I ketv.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
15. Nuoseklaus socialinio draudimo pensijų didėjimo užtikrinimas atsižvelgiant į augančią ekonomiką Eglė Radišauskienė Įgyvendinta
16. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra Eitvydas Bingelis 2018 m. III  ketv.
17. Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka Vilma Šilalienė Įgyvendintas
Susisiekimo ministerija
18. Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus Paulius Martinkus 2021 m. II ketv.
19. Uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus Paulius Martinkus 2027 m. II ketv.
20. Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra Ričardas Degutis 2025 m. IV ketv.
21. Automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtra Gediminas Vaitkevičius 2022 m. IV ketv.
Sveikatos apsaugos ministerija
22. Ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistemos sukūrimas Igoris Boikovskis 2020 m. III ketv.
23. Patekimo pas šeimos gydytoją laiko trumpinimas, mažinant šeimos gydytojo aptarnaujamų gyventojų skaičių ir didinant šeimos gydytojo komandą Gintarė Šakalytė 2019 m. IV ketv.
Švietimo ir mokslo ministerija
24. Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę Arminas Varanauskas 2020 m. II ketv.
25. Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų, kultūros institucijų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties didinimas Giedrius Viliūnas 2020 m. IV ketv.
26. Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka Eugenijus Butkus 2020 m. IV ketv.
Užsienio reikalų ministerija
27. Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo peržiūra ir efektyvumo didinimas Neris Germanas 2020 m. II Ketv.
Ūkio ministerija
28. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas Marius Skuodis 2018 m. IV ketv.
29. Tarptautiniu lygiu vertinamų verslo ciklą (nuo įsteigimo iki pasibaigimo) reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų (pagal Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ sritis) bei įrankių patobulinimas Marius Skuodis 2018 m. IV ketv.
30. Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas Marius Skuodis 2019 m. IV ketv.
31. MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas, užtikrinant politikos integralumą ir efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą Vilda Gintaras 2020 m. IV ketv.
32. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas Elijus Čivilis 2023 m. IV ketv.
33. Valstybės institucijų duomenų atvėrimas Elijus Čivilis 2020 m. II ketv.
Vidaus reiklalų ministerija
34. Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas Česlovas Mulma 2020 m. III ketv.
35. Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą Darius Urbonas 2020 m. IV ketv.
36. Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas bei paskatų sistemos vietos ekonominiam, istoriniam-kultūriniam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti sukūrimas Arūnas Gražulis 2019 m. I ketv.
Vyriausybės kanceliarija
37. Pokyčių koordinavimo sistemos sukūrimas Lukas Savickas 2020 m. IV ketv.
38. LEAN Vyriausybės metodologijos įdiegimas valstybinio sektoriaus įstaigose, siekiant optimizuoti vidaus procesus Alminas Mačiulis 2021 m. I ketv
39. Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro sukūrimas Lukas Savickas 2023 m. III ketv.
40. Teisėkūros procesų tobulinimas Alminas Mačiulis 2018 m. III ketv.
41. Vienodos konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas Deividas Matulionis 2019 m. III ketv.
42. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas Lukas Savickas 2019 m. IV ketv.
43. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas Arnoldas Pikžirnis 2020 m. IV ketv.
44. Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas Živilė Navickaitė - Babkin 2020 m. I ketv.
 

Dokumentai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 19 d. pasitarimo protokolas Nr. 15 „Dėl Vyriausybės 2018–2020 metų prioritetinių darbų“

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-07