Dabartinė strateginio planavimo sistema

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius misijai vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti, realizavimą, taip pat veiklos stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus.

Strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo ir biudžeto pagal programas sudarymo principus, taip pat institucijos strateginio veiklos plano rengimo ir ūkio šakos (sektoriaus) plėtros strategijos rengimo tvarką nustato strateginio planavimo metodika.

Planavimo dokumentų schema:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengta remiantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta LRV 2002 m. birželio 6 d.  nutarimu Nr. 827 (suvestinė redakcija nuo 2015-08-05).

Ilgos trukmės strateginio planavimo dokumentai

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030"

Nacionalinė saugumo strategija

Ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo programos:

Kitos strategijos:

Kiti ilgos trukmės strateginio planavimo dokumentai:

Vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentai

Nacionalinės pažangos programa

Plėtros programos:

Lietuvos Respublikos XVII Vyriausybės programa

Lietuvos Respublikos XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo planas

Lietuvos Respublikos XVII Vyriausybės prioritetai

Kiti vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentai:

Trumpos trukmės strateginio planavimo dokumentai

Tarpinstituciniai veiklos planai:

Kiti trumpos trukmės strateginio planavimo dokumentai:

Parengta: 2017.07.15

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-28