Sprendimų poveikio vertinimas

Kas yra poveikio vertinimas?

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (toliau – poveikio vertinimas) – tai projekto (sprendimo) rengimo proceso etapas, kurio metu renkama, analizuojama, sisteminama informacija apie galimas projekto įgyvendinimo teigiamas ir neigiamas, trumpalaikes ir ilgalaikes pasekmes (finansines, ekonomines, socialines, aplinkosaugines ir kita), naudą ir sąnaudas. Poveikio vertinimo metu aiškiai apibrėžiamos problemos, nustatomi tikslai, kurių bus siekiama (norima pasiekti situacija), taip pat nustatomos galimos problemų sprendimo ir tikslų pasiekimo alternatyvos ir įvertinamas jų poveikis.

Kodėl tai darome?

Poveikio vertinimo taikymas sprendimų priėmimo procese užtikrina įrodymais pagrįstų sprendimų priėmimą – sprendimų priėmėjams sudaro sąlygas priimti geriau apgalvotus, aiškiais argumentais ir įrodymais pagrįstus viešosios politikos sprendimus. Tinkamas sprendimų poveikio įvertinimas sudaro prielaidas priimti pagrįstus, nuoseklius ir geresnės kokybės sprendimus. Remiantis tarptautine gerąja praktika, atliekant poveikio vertinimą į sprendimų rengimą įtraukiama daugiau suinteresuotų grupių ir taip didinamas sprendimų priėmimo skaidrumas. Be to, sistemingai taikant poveikio vertinimą, priimami efektyvesni ir mažiau kainuojantys sprendimai.

Poveikio vertinimo tikslas – padėti sprendimų priėmėjams suteikiant visą geriausią įmanomą informaciją apie sprendimo pasekmes, naudą ir sąnaudas prieš priimant sprendimą.

Kas tai daro?

Poveikio vertinimą atlieka projekto rengėjas, kuris atsako už poveikio vertinimo kokybę. Kai projektas yra labai sudėtingas ir projekto rengėjas neturi pakankamai žinių ir įgūdžių, gali būti pasitelkiami atitinkami išorės ekspertai. Tokios ekspertinės paslaugos susijusios su finansiniais ištekliais, todėl jos turi būti įvertintos ir atsakingai planuojamos institucijos biudžete.

Siekiama, kad projektų rengėjai patys atliktų poveikio vertinimą ir tik išimtiniais atvejais pirktų ekspertines paslaugas. Daugiau ir įvairesnių atliekamų poveikio vertinimų padidins rengėjų kompetenciją ir įgūdžius poveikio vertinimo srityje.

Kaip tai darome?

Atliekant poveikio vertinimą vadovaujamasi Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276, nuostatomis. Projekto poveikis kiek įmanoma turėtų būti įvertintas ir išreikštas kiekybiškai, todėl rekomenduojama taikyti kiekybinius analizės metodus – sąnaudų ir naudos arba sąnaudų efektyvumo. Projekto rengėjai gali taikyti ir kitus jiems žinomus kiekybinius analizės metodus (pavyzdžiui, standartinį sąnaudų modelį, simuliacijos technikas, regresijos analizes, statistinius metodus ir kitus). Kada taikomi kiekybiniai analizės metodai, labai svarbu surinkti kuo daugiau statistinių duomenų, kurie turi būti patikimi, todėl neretai tam prireikia papildomų žmogiškųjų ir finansinių išteklių. Dėl šių priežasčių rengėjai turi įvertinti, kuriems projekto elementams tikslinga taikyti, pavyzdžiui, sąnaudų ir naudos analizės metodą.

Jeigu kiekybinių analizės metodų dėl projekto specifiškumo taikyti neįmanoma, naudojami kokybiniai analizės metodai (apklausų metodai, aprašomieji metodai ir kiti). Atliekant poveikio vertinimą galima taikyti ir daugiakriterę analizę, kurioje gali būti naudojami tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai duomenys. Tačiau nepriklausomai nuo taikomų analizės metodų, atliekant poveikio vertinimą turi būti numatoma projekto įgyvendinimo nauda, sąnaudos, kas jas patirs, ir ši nauda ir sąnaudos turi būti kiekybiškai arba kokybiškai pateikiamos poveikio vertinimo rezultatuose.

Poveikio vertinimo metu svarbu įvertinti projekto naudą, sąnaudas ir atsakyti į klausimą, kas jas patirs.

Kokios problemos kyla ir kas gali padėti?

Rengėjams gali būti sunku patiems savarankiškai nustatyti ir įvertinti visus galimus projekto poveikio skirtingoms visuomenės grupėms aspektus. Be to, rengėjams gali trūkti žinių ir įgūdžių (ypač pradžioje), kaip reikia atlikti poveikio vertinimą, kokius analizės metodus taikyti konkrečiu atveju, kaip pateikti ir pristatyti poveikio vertinimo rezultatus. Siekdami išvengti tokių situacijų, rengėjai turi BENDRADARBIAUTI. Konsultacijos su suinteresuotomis pusėmis (ypač su visuomene) projekto rengimo metu padės nustatyti galimą projekto poveikį įvairioms grupėms. Konsultavimasis ir bendradarbiavimas su kolegomis ministerijose, atsakingais už konsultavimo skirtingais poveikio vertinimo aspektais koordinavimą, padės nustatyti konkretų galimą projekto poveikį, o poveikio vertinimo rezultatų derinimas su kokybės priežiūrą vykdančiomis ministerijomis leis pasitikrinti poveikio vertinimo rezultatų teisingumą, visapusiškumą ir kokybę.

Siekiant kokybiško poveikio vertinimo, svarbu klausti, kas neaišku atliekant poveikio vertinimą, ir objektyviai pateikti poveikio vertinimo rezultatus.

Prireikus papildomos informacijos prašome kreiptis į Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus patarėjas Daivą Žaromskytę (tel. 8 706 63 776, el. p. d.zaromskyte@lrv.lt) ir Astą Petkevičienę (tel. 8 706 63 970, el. p. a.petkeviciene@lrv.lt)

Siekiant palengvinti darbuotojų, kurie atlieka poveikio vertinimą, darbą, ministerijų siūlymų pagrindu buvo sudarytas asmenų, atsakingų už konsultavimo atskirais poveikio vertinimo aspektais koordinavimą ministerijose, sąrašas (toliau – sąrašas). Į sąraše nurodytus asmenis reikėtų kreiptis iškilus klausimams, ar Jūsų rengiama prioritetinė teisėkūros iniciatyva (jos alternatyva) ar teisės akto projektas turės poveikį vienai ar kitai sričiai. Sąraše nurodyti asmenys pakonsultuos dėl galimo poveikio atitinkamu poveikio vertinimo aspektu, suteiks informaciją dėl metodinių klausimų vertinant poveikį, gali padėti surinkti reikiamus duomenis dėl galimo poveikio buvimo / nebuvimo pagrindimo, bet neatliks už Jus poveikio vertinimo ir nesuformuluos analizės išvadų. Negalėdami patys suteikti informacijos, sąraše nurodyti asmenys informuos, į kuriuos atitinkamus kolegas ministerijoje Jums reikėtų kreiptis.

Vyriausybės kanceliarijos atstovai konsultuos dėl prioritetinių teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo atlikimo ir poveikio vertinimo rezultatų pristatymo proceso.

Kadangi siekiama, kad poveikio vertinimo sistema tinkamai funkcionuotų ir pasiektų jai keliamus tikslus, būtina visoms institucijoms kartu dalyvauti poveikio vertinimo sistemoje – tiek atliekant atskirus poveikio vertinimus, tiek kartu plėtojant ir prireikus tobulinant pačią poveikio vertinimo sistemą. Todėl Vyriausybės kanceliarijos atstovai el. paštu vertinimas@lrv.lt nuolat lauktų Jūsų pasiūlymų dėl sistemos ar atskirų jos elementų tobulinimo, taip pat komentarų dėl kylančių problemų, nepasiteisinančių dalykų, nevykstančių procesų, poveikio vertinimo atlikimo metodinės pagalbos teikimo gerosios patirties pavyzdžių ir panašiai.

Jeigu pasikeitė Jūsų kontaktai ar pastebėjote kitų neatitikimų sąraše, prašytume apie tai informuoti Vyriausybės kanceliarijos atstovus el. paštu d.zaromskyte@lrv.lt arba a.petkeviciene@lrv.lt

Konsultavimo aspektas Atsakingas asmuo Kontaktai (tel. nr., el. pašto adresas) Atsakingo asmens pareigos
  Poveikis aplinkai
(Aplinkos ministerija)
    Aušrūnė Burlėgė     8 706 61 857
ausrune.burlege@am.lt
    Teisės ir personalo departamento Teisėkūros skyriaus vyr. specialistė  
  Poveikis aplinkai
(Aplinkos ministerija)
    Rūta Revoldienė     8 706 63 654
ruta.revoldiene@am.lt
    Taršos prevencijos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyr. specialistė  
Poveikis energetikos sistemai
(Energetikos ministerija)
Agnė Petravičienė 8 706 64 698
agne.petraviciene@enmin.lt
Teisės skyriaus vedėja
Poveikis energetikos sistemai
(Energetikos ministerija)
Marius Sucila 8 706 64 871
marius.sucila@enmin.lt
Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus vyr. specialistas
Poveikis valstybės finansams
(Finansų ministerija)
atitinkamos srities asignavimų valdytojus kuruojantys Biudžeto departamento specialistai Biudžeto departamento specialistų kontaktai  
Sąnaudų ir naudos analizės metodo taikymo klausimai
(Finansų ministerija)
Edvinas Andriulis (8 5) 239 0029
edvinas.andriulis@finmin.lt
Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vyr. specialistas
Viešųjų investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizės metodikos taikymo klausimai
(Finansų ministerija)
Rima Usonienė (8 5) 239 0045
rima.usoniene@finmin.lt
Biudžeto departamento Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Poveikis krašto apsaugai
(Krašto apsaugos ministerija)
Silva Jankevičienė (8 5) 278 5204
silva.jankeviciene@kam.lt
Administracijos departamento Veiklos administravimo skyriaus patarėja
Poveikis krašto apsaugai
(Krašto apsaugos ministerija)
Jurgita Banytė (8 5) 278 7046
jurgita.banyte@kam.lt
Teisės departamento Teisėkūros skyriaus patarėja
Poveikis kultūros paveldui
(Kultūros ministerija)
Irma Grigaitienė (8 5) 219 3459
irma.grigaitiene@lrkm.lt
Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Autorių teisių skyriaus vedėja
Poveikis autorių teisėms
(Kultūros ministerija)
Nijolė Janina Matulevičienė (8 5) 219 3462
nijole.matuleviciene@lrkm.lt
Kanclerės patarėja
Poveikis kultūrai
(Kultūros ministerija)
Donatas Aviža (8 5) 219 3410
donatas.aviža@lrkm.lt
Teisės skyriaus vedėjas
Poveikis sveikatos apsaugos sistemai
(Sveikatos apsaugos ministerija)
Aušrinė Storpirštienė (8 5) 219 3319
ausrine.storpirstiene@sam.lt
Teisės departamento Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vyr. specialistė
Poveikis sveikatos apsaugos sistemai
(Sveikatos apsaugos ministerija)
Dalia Žukienė (8 5) 205 5293
dalia.zukiene@sam.lt
Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus vyr. specialistė
Poveikis socialinei aplinkai
(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
Ingrida Kliukienė 8 706 64234
ingrida.kliukiene@socmin.lt
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Poveikis socialinei aplinkai
(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
Vaida Budzevičienė 8 706 64 263
vaida.budzeviciene@socmin.lt
Strateginio planavimo ir analizės departamento Strateginės analizės skyriaus vyr. specialistė
Poveikis kelių transportui, saugiam eismui, civilinei aviacijai
(Susisiekimo ministerija)
Tomas Pilukas (8 5) 239 3823
tomas.pilukas@sumin.lt
l. e. p. Kelių transporto ir civilinės aviacijos departamento direktoriaus pavaduotojas
Poveikis geležinkelių transportui, vandens transportui, aplinkosaugai, ekstremaliųjų situacijų prevencijai)
(Susisiekimo ministerija)
Eglė Vyšniauskaitė (8 5) 239 3914
egle.vysniauskaite@sumin.lt
Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktoriaus pavaduotoja
Poveikis tranzito ir logistikos, plėtros ir inovacijų sritims (Susisiekimo ministerija) Nerijus Kaučikas (8 5) 239 3950
nerijus.kaucikas@sumin.lt
Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento direktoriaus pavaduotojas
Poveikis informacinės visuomenės plėtrai, elektroninių ryšių, pašto sritims (Susisiekimo ministerija) Kristina Semėnė (8 5) 239 3990
kristina.semene@sumin.lt
Informacinės visuomenės politikos departamento direktoriaus pavaduotoja
Poveikis švietimo sistemai
(Švietimo ir mokslo ministerija)
Giedrė Vėsulaitė (8 5) 219 1143
giedre.vesulaite@smm.lt
Strateginių programų skyriaus vyr. specialistė
Poveikis švietimo sistemai
(Švietimo ir mokslo ministerija)
Antanas Levickas (8 5) 219 1166
antanas.levickas@smm.lt
Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėjas
Poveikis švietimo sistemai
(Švietimo ir mokslo ministerija)
Loreta Graželienė (8 5) 219 1145
loreta.grazeliene@smm.lt
Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė
Poveikis nacionalinės teisinės sistemos plėtrai ir civilinių teisinių santykių reglamentavimui
(Teisingumo ministerija)
Irina Semenkova (8 5) 266 2850
irina.semenkova@tm.lt
Teisės sistemos departamento Teisės sistemos vystymo skyriaus vyr. specialistė
Poveikis baudžiamosios ir bausmių vykdymo politikos sričiai (Teisingumo ministerija) Jevgenijus Kuzma (8 5) 266 2884
jevgenijus.kuzma@tm.lt
Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėjas
Poveikis vartotojų teisių apsaugai (Teisingumo ministerija) Algis Baležentis (8 5) 266 2927
algis.balezentis@tm.lt
Teisinių institucijų departamento patarėjas
Poveikis politinių partijų ir rinkimų sistemos reglamentavimui (Teisingumo ministerija) Žana Jerochovienė (8 5) 266 2913
zana.jerochoviene@tm.lt
Teisinių institucijų departamento Informacinių išteklių koordinavimo skyriaus vyr. specialistė
Poveikis registrų politikos formavimui (Teisingumo ministerija) Sigita Panovienė (8 5) 266 2955
sigita.panoviene@tm.lt
Teisinių institucijų departamento Informacinių išteklių koordinavimo skyriaus patarėja
Poveikis administracinei naštai
(Ūkio ministerija)
Laura Kinkaitė 8 706 64 778
laura.kinkaite@ukmin.lt
Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyr. specialistė
Poveikis konkurencijai (Ūkio ministerija) Kęstutis Šukvietis 8 706 64 828
kestutis.sukvietis@ukmin.lt
Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyr. specialistas
Poveikis ekonomikai (Ūkio ministerija) Rimantas Urbanavičius 8 706 64 745
rimantas.urbanavicius@ukmin.lt
Ūkio plėtros departamento Ūkio politikos skyriaus vyr. specialistas
Poveikis investicinei aplinkai (Ūkio ministerija) Virginijus Pašakarnis 8 706 64 832
virginijus.pasakarnis@ukmin.lt
Investicijų ir eksporto departamento Investicijų politikos skyriaus patarėjas
Poveikis smulkiajam ir vidutiniam verslui (Ūkio ministerija) Tomas Lavišius 8 706 64 758
tomas.lavisius@ukmin.lt
Pramonės ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus vyr. specialistas
Poveikis užsienio reikalų sričiai
(Užsienio reikalų ministerija)
Inga Miltenytė (8 5) 236 2548
inga.miltenyte@urm.lt
Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriaus pirmoji sekretorė
Poveikis piliečių ir kitų asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų administracinei naštai, viešojo valdymo sistemai
(Vidaus reikalų ministerija)
Rima Girdzijauskienė (8 5) 271 8375
rima.girdzijauskiene@vrm.lt
Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyriaus vyr. specialistė
Poveikis regionų plėtrai (Vidaus reikalų ministerija) Andrius Valickas (8 5) 271 8595
andrius.valickas@vrm.lt
Regioninės politikos departamento patarėjas
Poveikis žemės ūkiui
(Žemės ūkio ministerija) 
Linas Lapinskas (8 5) 239 1033
linas.lapinskas@zum.lt
Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus patarėjas
Poveikis žemės ūkiui
(Žemės ūkio ministerija) 
Giedrė Kornijenkienė (8 5) 239 1103
giedre.kornijenkiene@zum.lt
Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyr. specialistė
Poveikis konkurencijos sąlygoms
(Konkurencijos taryba)
Jurgita Ratkevičiūtė (8 5) 262 2617
jurgita.ratkeviciute@kt.gov.lt
l. e. Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vedėjos pareigas
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-09