Įmonės galės gauti lėšų nelaimingų atsitikimų prevencijai

Data

2005 12 21

Įvertinimas
0
Vyriausybė patvirtino Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarką, kuri turėtų sudaryti sąlygas nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinėms ligoms mažinti.
Pagal šią tvarką įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti subjektai, kurie neturi galimybių savo lėšomis įgyvendinti prevencinių priemonių darbuotojų apsaugai nuo rizikos darbe, jų saugai ir sveikatai gerinti (darbo vietoms ar technologiniams procesams tobulinti ar kitoms priemonėms, kurias įdiegus pašalinami ar sumažinami profesinės rizikos veiksniai finansuoti) galės kasmet teikti paraiškas ir gauti lėšų prevencijai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto. Tam bus naudojamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo lėšos.
Ši nauja galimybė gauti paramą iš „Sodros“ biudžeto sudarys sąlygas įmonėms, negalinčioms pakankamai lėšų skirti darbuotojų saugai ir sveikatai darbe užtikrinti, gerinti darbuotojų darbo sąlygas.
Įmonės, pageidaujančios gauti iš „Sodros“ biudžeto lėšų prevencinėms priemonėms, susijusioms su profesinės rizikos šalinimu ar mažinimu, įgyvendinti, paraiškas dėl prevencijai skirtų lėšų ateinantiems metams skyrimo turės teikti kasmet iki spalio 15 d. Paraiškas registruos Valstybinė darbo inspekcija, paraiškas vertins komisija iš Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo valdybos, Valstybinės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų.
Ši nauja tvarka yra susijusi su tuo, jog nuo ateinančių metų pradžios įgyvendinant Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo nuostatas darbdaviai pirmą kartą mokės diferencijuotas nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokas, kurių dydis priklausys nuo žmonių, nukentėjusių dėl mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų jų įmonėse, skaičiaus. Iki šiol visi draudėjai moka vienodą įmoką - 0,3 proc. Nuo 2006 metų bus trys įmokų tarifo grupės su skirtingo dydžio įmokomis. Didžiausią įmoką turės mokėti darbdaviai, kurių įmonėse per paskutiniuosius 3 kalendorinius metus įvyko mirtini arba daug sunkių nelaimingų atsitikimų darbe. Šie draudėjai bus priskirti I rizikingumo grupei, kurios įmokos tarifas 1,0 proc. Viduriniąją (II) grupę sudarys darbdaviai, kurių įmonėse per vertinimo laikotarpį buvo sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe ar mirtini, tačiau įvykę ne paskutiniais metais, o anksčiau. Šios grupės draudėjams įmokos tarifas bus 0,53 proc. Trečiąją grupę sudarys darbdaviai, kurių įmonėse nebuvo nei sunkių, nei mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe (gali būti lengvi ar įvykę kelyje į darbą ar iš darbo). Šios grupės draudėjų bus daugiausia ir jie mokės mažiausio dydžio įmoką - 0,28 proc. „Saugiai dirbančios įmonės turės galimybių mažiau mokėti „Sodrai“, - pabrėžia socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
Ministre tikisi, jog pavyko sukurti sistemą, kuri įpareigotų darbdavius investuoti į saugias darbo vietas. „Taip pat įmonės žinos, jog jos ne tik moka nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokas, bet ir turi galimybę iš bendros kišenės gauti iš lėšų savo darbuotojų saugumui užtikrinti. Mūsų žmonėms nebereikalingos bet kokios darbo vietos, jie turi dirbti saugiose ir kokybiškose vietose“, - aiškina Vilija Blinkevičiūtė.
Pirmenybė prevencijai skirtoms lėšoms gauti bus teikiama toms įmonėms, kurios įsipareigos skirti ne mažiau kaip 30 procentų savo lėšų konkrečiai priemonei (priemonėms) įgyvendinti. Esant vienodoms įmonių skiriamoms lėšoms, pirmenybė bus teikiama įmonėms, kurios už tokias pačias lėšas numato pasiekti geresnių kiekybinių rodiklių (numatomas didesnis darbuotojų, kuriems bus pagerintos darbo sąlygos, skaičius) bei geresnių kokybinių rodiklių (numatoma keisti technologinius procesus panaudojant nekenksmingas ar mažiau kenksmingas medžiagas, modernizuoti darbo įrenginius, įrengti kolektyvines apsaugos priemones, numatoma įgyvendinti kitas priemones, kurias įdiegus pagerinama darbo aplinka bent keliose darbo vietose).
2004 m. darbo vietose įvyko 2700 nelaimingų atsitikimų, šiemet iki gruodžio 1 dienos tokių atsitikimų užfiksuota 2448.

2005-12-21