Patikslintas Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas

Data

2006 01 04

Įvertinimas
0
Vyriausybė patikslino 2002 m. patvirtintą Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, kad būtų įgyvendinta Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata įrengti didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles savivaldybių teritorijose ir sukonkretinti teisės aktų nustatyti reikalavimai savivaldybių institucijoms organizuoti atskirą antrinių žaliavų surinkimą iš komunalinių atliekų srauto.

Lietuvoje kuriama šiuolaikiška komunalinių atliekų tvarkymo sistema, naudojantis didžiule Europos Sąjungos parama. Iki 2009 metų pabaigos planuojama įrengti 10 stambių regioninių sąvartynų ir uždaryti per aštuonis šimtus dabar veikiančių sąvartynų, neatitinkančių aplinkosauginių ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų, taip pat įrengti kompostavimo bei atliekų priėmimo aikšteles, atliekų perkrovimo stotis. Didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelės numatytos visų 10 regionų komunalinių atliekų tvarkymo sistemų investiciniuose projektuose. Patikslintame plane nustatyti reikalavimai tokioms aikštelėms – nurodyta, kokios atliekos gali būti priimamos, kaip reikia jas prižiūrėti ir kt. Taip pat numatyti minimalūs reikalavimai specialiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams statyti. Jeigu nėra techninių galimybių pastatyti tokius konteinerius arba tai ekonomiškai netikslinga, siūloma plėtoti antrinių žaliavų surinkimą specialiais maišais ar apvažiuojant antrinių žaliavų turėtojus.

Nustatyta, kad savivaldybės institucijos savo teritorijoje iki 2007 m. sausio 1 d. privalo įrengti ne mažiau kaip vieną didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelę šimtui tūkstančių gyventojų, jei tokios nėra ir nenumatyta jos įrengti pagal regioninę atliekų tvarkymo sistemą. Jeigu nėra galimybės įrengti aikštelę, savivaldybės privalo aprūpinti kitomis atliekų surinkimo priemonėmis.

Didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėse turi būti surenkamos, rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams šios atliekos: didžiosios komunalinės (baldų ir pan.), buityje susidarančios statybos ir griovimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos, buityje susidarančios pavojingos atliekos (baterijos, akumuliatoriai, buitinės chemijos atliekos ir kt.).

Plane taip pat sukonkretinti reikalavimai savivaldybių institucijoms organizuoti atskirą antrinių žaliavų surinkimą iš komunalinių atliekų srauto. Nustatyta, kad didžiųjų miestų – Alytaus, Klaipėdos, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus – savivaldybių gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose turi būti įrengta ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų konteinerių aikštelę 600 gyventojų šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose. Kitų savivaldybių gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose – ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų konteinerių aikštelę 800 gyventojų.
2006-01-04