Vyriausybė patvirtino biurokratizmo ir valstybinio reguliavimo mažinimo strategines kryptis

Data

2006 12 20

Įvertinimas
0
Vyriausybė patvirtino valstybinio reguliavimo mažinimo strategines kryptis, kuriomis vadovaudamasi mažins centrinio valdymo institucijų biurokratizmą ir didins bendradarbiavimą tarp valstybinio ir nevalstybinio sektorių.
Valstybinio reguliavimo mažinimas – tai apribojimų mažinimas, skatinantis valstybinio ir NVO sektorių partnerystę ir bendradarbiavimą, racionalus uždavinių ir funkcijų padalijimas tarp valstybinių centrinių ar teritorinių, savivaldybių, kitų viešojo administravimo subjektų tobulinant viešojo administravimo procesus.
Tikimasi, kad įgyvendinus strategiją, bus užtikrinta aukšta viešųjų paslaugų kokybė bei sumažės valstybės valdymo išlaidos, pagerės verslo aplinka, sumažės biurokratizmas ir korupcija.
Nustatytos ir sritys, kuriose galėtų būti mažinamas valstybinis reguliavimas, ir numatytos kryptys, padedančios sumažinti valstybės kišimąsi į nevalstybinių subjektų veiklą - viešųjų paslaugų teikimo decentralizavimas, leidžiant nevalstybinio sektoriaus subjektams teikti ar administruoti viešąsias paslaugas, kurias iki tol teikė ar administravo tik valstybinio ar savivaldybių administravimo subjektai ar valstybės ir savivaldybių įmonės; supaprastinti viešųjų paslaugų teikimo reglamentavimą pagerinant sąlygas nevalstybinio sektoriaus subjektams įeiti į valstybės ar savivaldybių administruojamų viešųjų paslaugų rinką.
Taip pat numatytas valstybės ar savivaldybių įmonių pertvarkymas į uždarąsias akcines bendroves ar akcines bendroves, kartu joms perduodant viešųjų paslaugų teikimą ir atsakomybę už jų kokybę.
Taip pat numatoma racionaliau paskirstyti uždavinius ir funkcijas tarp valstybinio (centrinio ir teritorinio), savivaldybių ir kitų viešojo administravimo subjektų siekiant padidinti viešojo administravimo sistemos efektyvumą, aiškiau apibrėžti viešojo administravimo subjektų kompetenciją ir pagerinti jų veiklos koordinavimą.
Pasak ministro R. Šukio, bus siekiama, kad mažinant valstybinį reguliavimą būtų pasirenkamos tarpusavyje suderintos ir viena kitą papildančios priemonės, kurių įgyvendinimas padidintų valstybinio reguliavimo, valstybinių ir savivaldybių administravimo subjektų veiklos efektyvumą. Taip pat bus laikomais įstatymo viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, subsidiarumo ir efektyvumo principų.
Patvirtintinomis valstybinio reguliavimo mažinimo strateginėmis kryptimis vadovausis ministerijos, Vyriausybės įstaigos, joms pavaldžios valstybės institucijos ir įstaigos pagal savo kompetenciją vykdydamos priemones, susijusias su valstybinio reguliavimo mažinimu. Tą daryti rekomenduojama ir valstybės institucijoms ir įstaigoms, atskaitingoms Lietuvos Respublikos Seimui ar Respublikos Prezidentui, taip pat savivaldybių institucijoms ir įstaigoms. Valstybinio reguliavimo mažinimo strateginių krypčių įgyvendinimo koordinavimas pavestas Vidaus reikalų ministerijai.

Projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos priemonių planą.

2006-12-20