Lietuvos strateginio planavimo sistema

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius misijai vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti, realizavimą, taip pat veiklos stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus.

Strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo ir biudžeto pagal programas sudarymo principus, taip pat institucijos strateginio veiklos plano rengimo ir ūkio šakos (sektoriaus) plėtros strategijos rengimo tvarką nustato strateginio planavimo metodika.

Planavimo dokumentų schema

Parengta remiantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta LRV 2002 m. birželio 6 d.  nutarimu Nr. 827 (suvestinė redakcija nuo 2015-08-05).

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-18