Į rezultatus orientuoto valdymo gebėjimų stiprinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – LRVK) 2019 m. vasario 15 d. pasirašė finansavimo sutartį projektui „Į rezultatus orientuoto valdymo gebėjimų stiprinimas“, Nr. 10.1.1-ESFA-V912-01-0023, įgyvendinti.

Projekto tikslas – vykdant praktines veiklas gerinti LRVK ir ministerijų darbuotojų strateginio valdymo gebėjimus, stiprinti orientaciją į rezultatus valstybės valdyme ir gerinti institucijų tarpusavio tinklaveiką bei bendradarbiavimą.

Tikslinė projekto grupė – LRVK ir ministerijų darbuotojai, vykdantys su strateginiu valdymu susijusias funkcijas. Veiklų įgyvendinimo metu stiprinami LRVK darbuotojų gebėjimai metodiškai vadovauti strateginio valdymo procesui, vykdyti ministerijų rengiamų strateginio valdymo dokumentų kokybės priežiūrą. Taip pat ugdomi ministerijų darbuotojų strateginio planavimo, stebėsenos ir analitiniai gebėjimai, kurie yra reikalingi efektyviai atlikti susijusias funkcijas ir užtikrinti aukštą rengiamų dokumentų kokybę bei tinkamą planavimo procesą. Šių gebėjimų stiprinimas padės didinti strateginio valdymo proceso efektyvumą, prisidės prie kokybiškesnio sprendimų priėmimo, pokyčių įgyvendinimo ir pažangos priežiūros bei tinkamesnio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo.

Projekte numatytos veiklos:

  • Į rezultatus orientuoto valdymo gebėjimų LRVK ir ministerijose vertinimas;
  • Metodinių dokumentų, kuriuose būtų pateiktos individualios rekomendacijos ministerijoms dėl rengiamų dokumentų kokybės gerinimo bei LRVK dėl metodinio vadovavimo, parengimas;
  • Konsultacijų ministerijų darbuotojams, kaip pagerinti rengiamų dokumentų kokybę, teikimas;
  • Mokymų LRVK ir ministerijų darbuotojams, atsižvelgiant į nustatytą gebėjimų lygį ir trūkstamas kompetencijas į rezultatus orientuoto valdymo srityje, organizavimas;
  • Gerosios patirties vizitų LRVK ir ministerijų darbuotojams organizavimas, siekiant perimti pasiteisinusią užsienio šalių patirtį;
  • Teminių apskritojo stalo diskusijų organizavimas, skatinant institucijas dalintis patirtimi, ieškoti bendrų idėjų kylančioms problemoms spręsti, kalbėtis apie strateginio valdymo ir į rezultatus orientuoto valdymo naujoves.

Projektui įgyvendinti skirta 498 tūkst. Eur Europos Sąjungos fondų investicijų lėšų. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisideda įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 10.1.1 konkretų uždavinį „Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus“ ir šio uždavinio priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

Projektas „Į rezultatus orientuoto valdymo gebėjimų stiprinimas" finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto numeris 10.1.1-ESFA-V912-01-0023
Projekto pradžia  2019-02-15
Projekto pabaiga 2022-02-15

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-18