Mokesčių lengvatos skatintų mažiau teršti aplinką

Data

2004 12 22

Įvertinimas
0
Vyriausybė pritarė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2, 5 ir 7 straipsnių bei 3 ir 4 priedėlių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui ir teiks jį Seimui. Vienas svarbiausių projektų tikslų – sumažinti išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir teršalų kiekį bei skatinti naudoti biokurą. Kad kuo daugiau šalies įmonių ar kitų ūkio subjektų naudotų tokį kurą, siūloma jo naudotojams taikyti mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių lengvatą – atleisti nuo mokesčio už į atmosferą išmestus teršalus, kurie susidaro deginant šį kurą. Dabar tokia mokesčio lengvata yra taikoma tik mobiliems taršos šaltiniams, t. y. nuo mokesčio yra atleisti fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys biodegalus transporto priemonėse.
Biokuras – viena iš atsinaujinančių energijos rūšių. Tai iš biomasės – žemės ūkio, miškų ūkio bei kitų susijusių pramonės šakų produktų ir atliekų – pagaminti degūs dujiniai, skystieji ir kietieji produktai, naudojami energijai gauti. Kuo daugiau šalies įmonių ar kitų ūkio subjektų degins biokurą, į atmosferą pateks mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Š. m. rugpjūtį Vyriausybės patvirtinta Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 m. programa numato, kad iki 2010 m. energija, išgaunama iš biokuro, pagaminto iš lietuviškos kilmės žaliavų, sudarytų 10,5 proc. visų energijos sąnaudų.
Įstatymo projektas taip pat numato galimybę pasinaudoti mokesčio lengvata tiems mokesčio mokėtojams, kurie, įgyvendinę aplinkosaugines priemones, sumažina iš stacionarių taršos šaltinių išmetamo į aplinką konkretaus teršalo kiekį 5 ir daugiau procentų nuo didžiausios leistinos taršos normatyvo. Toks įstatymo pakeitimas leistų padidinti mokesčių mokėtojų, galinčių pasinaudoti šia lengvata, skaičių. Dabar mokesčio lengvata gali pasinaudoti tik tie jo mokėtojai, kurie, įgyvendinę aplinkosaugines priemones, sumažina išmetamų į aplinką teršalų kiekį ne mažiau kaip 10 procentų.
Be to, numatoma galimybė atleisti mokesčio mokėtojus nuo mokesčio už apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių kiekį, kuris buvo išvežtas iš Lietuvos per trečiuosius asmenis. Ši įstatymo pataisa parengta atsižvelgus į mokesčio mokėtojų pasiūlymus. Pagal dabar galiojantį įstatymą mokesčio mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už jų pačių išvežtą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį. Kai kurios įmonės savo produkciją išveža per tarpines įmones, kurios užsiima produkcijos išvežimu ar eksportu iš Lietuvos. Kadangi apmokestinamieji gaminiai ir pakuotė šiuo atveju taip pat yra išvežami iš mūsų šalies, tikslinga mokesčio mokėtojus atleisti nuo mokesčio už tokiu būdu išvežtą kiekį. Įstatymo projektas taip pat numato deklaracijų pateikimo ir mokesčio sumokėjimo laikotarpį pailginti nuo 30 dienų, kaip yra dabar, iki 60 dienų. Šis pakeitimas įmonėms suteiktų daugiau laiko mokesčiui apskaičiuoti ir deklaruoti.

2004-12-22