Pradedamas rengti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

Data

2018 01 31

Įvertinimas
0
Pasirašomi dokumentai shutterstock_248183191.png

Pradedamas rengti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-05-31 nutarimas Nr. 389 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo“ 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministero 2017-10-12 įsakymas Nr. D1 - 840

Planuojama teritorija – Lietuvos Respublikos ir jos išskirtinės ekonominės zonos teritorija.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – valstybės.

Planavimo tikslai:

1) sudaryti sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

2) nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų valstybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;

3) sudaryti sąlygas racionaliam šalies gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

4) numatyti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

5) kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;

6) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

7) derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

8) sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – bus atliekamas.

Planavimo organizatorė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius,
tel. 8 5 266 36 61, faks. 8 5 2663663, interneto puslapis www.am.lt .

Atsakingi asmenys, planavimo organizatorės atstovai: Marius Narmontas, el. paštas marius.narmontas@am.lt; Algimantė Treinienė, el. paštas algimante.treiniene@am.lt; Rasa Griškevičienė, el. paštas rasa.griskeviciene@am.lt .

Planavimo terminai – 2017–2020 metai.

Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymus dėl bendrojo plano teikti Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų nustatyta tvarka planavimo organizatorei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai adresu A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius ir (ar) el. p. info@am.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), taip pat rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki baigiamojo viešo susirinkimo-konferencijos pabaigos. Apie baigiamąjį viešą susirinkimą-konferenciją, viešas ekspozicijas, susirinkimų vietas ir laiką bus paskelbta atskiru skelbimu.

Plano sprendiniai bus skelbiami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt/teritorijuplanavimas.

Informacija apie projektą ir jo rengimo eigą skelbiama interneto tinklalapiuose http://www.am.lt; http://www.tpdris.lt.